Rønne-Knudsker Byting

– Ansøgningsblanket

Efterfølgende ansøgningsblanket skal udfyldes. Ansøgningen bør indeholde en kort præsentation af ansøger, relevante oplysninger om det ansøgte projekt, herunder beskrivelse af projektet, projektets udgifter, finansiering og tidsplan. Nye ansøgere skal fremsende godkendte vedtægter, underskrift og dato (såfremt vi har fået dem ved tidligere ansøgning, skal de ikke fremsendes på ny). Dertil sendes sidste årsregnskab med godkendelse og dato.

Bestyrelsens tilsagn om tilskud vil bl.a. bygge på følgende vurdering af den enkelte ansøgning:

  • Ligger ansøgningen indenfor Rønne-Knudsker Bytings formål og område?
  • Er der midler og ressourcer til efterfølgende drift i den pågældende forening eller institution?
  • Er projektet solidt forankret og kan det realiseres?
  • Vil foreningens- eller institutionens tilsagn udløse midler fra andre tilskudsgivende?

Alle ansøgninger bliver behandlet af bestyrelsen, hvortil ansøger meddeles om, hvornår ansøgningen forventes behandlet.

Beskriv hvilket projekt/formål det ansøgte beløb skal anvendes til (dette felt kan evt. udelades og erstattes med en vedlagt udførlig projektbeskrivelse eller lignende, som i givet fald uploades nedenfor).
Klik eller træk en fil til dette område for at uploade.
Hvor stort et beløb ansøges der om (i DKK)?
Angiv det samlede budget for projektet (eller vedhæft gerne bilag nedenfor).
Klik eller træk en fil til dette område for at uploade.
Er der søgt om økonomisk tilskud hos andre end Rønne-Knudsker Byting til opfyldelsen af formålet/projektet som beskrevet i ansøgningen?
OBS: Det er ikke et krav at være medlem for at kunne søge økonomisk støtte hos os.
Klik eller træk en fil til dette område for at uploade. Du kan uploade op til 6 filer.
Hvis du/I har nogle billag du/I ønsker tilføjet til ansøgningen, kan de uploades her.
I henhold til persondataloven giver jeg hermed samtykke til, at Rønne-Knudsker Byting indhenter og behandler persondata-oplysninger i forbindelse med indsendte ansøgning. Mit samtykke indebærer tillige, at Rønne-Knudsker Byting kan opbevare de indhentede personoplysninger i administrativ sammenhæng.

Jeg er gjort opmærksom på, at formålet med behandlingen af mine persondata-oplysninger er, at Rønne-Knudsker Byting har behov for at kunne identificere mig (og evt. forening eller lignende) af praktiske og administrative hensyn.

Der indsamles og behandles følgende persondata
Navn, adresse, telefon, mail og lignende.

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at Rønne-Knudsker Byting benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke. Henvendelse herom skal ske til formanden for Rønne-Knudsker Byting.

Jeg er indforstået med at en tilbagekaldelse af mit samtykke samtidig nødvendigvis medfører at jeg ikke kan modtage økonomisk støtte, da min ansøgning i givet fald ikke kan behandles.

Jeg bekræfter ved min indmeldelse, at dette dokument er gennemlæst, forstået og accepteret.

Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning. Tilsagn er normalt tidsbegrænsede.

Afslag på ansøgninger bliver som udgangspunkt ikke begrundet. Listen med bevillinger offentliggøres efter hvert bestyrelsesmøde, og årets bevillinger oplistes i foreningens årsrapport.