Rønne-Knudsker Bytings vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Stk. 1.
Rønne-Knudsker Byting har hjemsted i Rønne og Knudsker sogne.
 
Stk. 2.
Rønne-Knudsker Byting er medlem af Bornholms Borgerforeningers Samvirke, BBS.
 
§2 Formål
Stk. 1.
Rønne-Knudsker Byting skal arbejde for at Rønne og Knudsker er gode og attraktive steder af bo og virke i, og være attraktive for besøgende.
 
Stk. 2.
Rønne-Knudsker Byting er en paraplyorganisation, der har til opgave at være talerør i sager af almen betydning over for Bornholms Regionskommune eller andre offentlige instanser for at fremme formålet.
 
Stk. 3.
Rønne-Knudsker Byting fordeler til rådighed stillede midler til gavn for Rønne og Knudsker.
 
§ 3 Medlemskab
Stk. 1.
Enhver organisation –  eksempelvis: forening, institution, skole, råd og tilsvarende grupper – med bopæl, tilhørsforhold eller engagement i Rønne-Knudsker kan optages som medlem af Bytinget mod betaling af kontingent.
 
Stk. 2.
Udmeldelse af Bytinget kan ske ved udgangen af et kalenderår ved skriftlig henvendelse til Bytingets bestyrelse.
 
Stk. 3.
Udelukkelse af et medlem skal godkendes af generalforsamlingen.
 
§4 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er Bytingets øverste myndighed.
 
Stk. 2.
Kun medlemmer af de indmeldte foreninger har adgang til generalforsamlingen.
Hver medlemsforening har én stemme. 
 
Stk. 3.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail eller annonce i dagbladet senest 3 uger forinden.
 
Stk. 4.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden 1.januar.
 
Stk. 5.
Bytingets regnskabsår følger kalenderåret.
Bytingets regnskab skal foreligge revideret senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Senest 8 dage før generalforsamlingen kan regnskab, forslag og endelig dagsorden rekvireres hos Formanden.
 
Stk. 6.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2.       Bestyrelsens beretning
3.       Forelæggelse af revideret regnskab
4.       Indkomne forslag
5.       Fastsættelse af kontingent
6.       Valg af bestyrelsen
Lige år:  3 bestyrelsesmedlemmer
Ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer.
7.  Valg af 1 suppleant
8.      Valg af 1 ekstern revisor
9.       Eventuelt
 
Der føres beslutningsreferat, som underskrives af dirigenten.
 
Stk.7.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandling og afstemningsmetoder.
Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt blot en medlemsforening ønsker dette.
 
Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer, dog med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 
Stk. 8.
Beslutning om Bytingets ophævelse er gyldig når 2/3 af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
 
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 1/3 af medlemsforeningerne begærer og motiverer dette.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med den motiverede dagsorden meddeles skriftligt til medlemsforeningerne.
Der kan ikke behandles andre punkter, end de på dagsordenen anførte.
 
§ 5. Ledelse
Stk. 1.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
Bytingets daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år på den årlige generalforsamling.
Suppleanten vælges hvert år
Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af Bytinget.
 
Stk. 2.
Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
 
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Udbetaling af støtte skal tilgodese Bytingets formål.
Principper for udbetaling af støtte skal følge kommunalfuldmagten i Bornholms Regionskommune.
 
Stk. 4.
Der kan til enhver tid oprettes underudvalg efter behov.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen fører beslutningsreferater.
 
Stk. 6.
Formand og kasserer tegner Bytinget og er bemyndiget til at udføre bestyrelsens beslutninger.
 
§ 6. Økonomi
Stk. 1.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter alene med Bytingets formue.
 
Stk. 2
Bestyrelsen skal antage en ekstern statsautoriseret revisor til revidering af årsregnskab.
 
§ 7. Ophør
Stk. 1.
Ved Bytingets ophør tilfalder eventuelle midler Bornholms Borgerforeningers samvirke.

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2020.
 
Ole Hansen, dirigent                                               Alea Claire Aika Byder, formand